* Website chính thức về Du học Hàn Quốc của ICOGroup

Danh sách tất các các trường Đại học tại Hàn Quốc (theo từng khu vực)

Nếu bạn dự định du học Hàn Quốc nhưng vẫn chưa biết lựa chọn ngôi trường nào để theo học. ICOEdu đã giúp các bạn tổng hợp danh sách các trường theo từng khu vực thành phố để tiện hơn trong quá trình tìm hiểu. Mời các bạn theo dõi ngay phía dưới đây

Kết quả hình ảnh cho seoul

Danh sách tất cả các trường Đại học ở Seoul Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Web trường
1 Trường công lập Seoul National University of Science and Technology – SeoulTech http://en.seoultech.ac.kr
2 Korea National Sport University http://www.knsu.ac.kr
3 Seoul National University http://en.snu.ac.kr
4 Seoul National University of Education http://www.snue.ac.kr
5 University of Seoul http://www.uos.ac.kr
6 Trường dân lập The Catholic University of Korea Songeui Medical Campus http://songeui.catholic.ac.kr
7 KOREA CHRISTIAN UNIVERSITY http://eng.kcu.ac.kr
8 Sejong University http://eng.sejong.ac.kr
9 HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES http://www.hufs.ac.kr
10 CHUNG-ANG UNIVERSITY http://neweng.cau.ac.kr/
11 The Catholic University of Korea Songsim Global Campus http://songsin.catholic.ac.kr
12 Chongshin University http://www.chongshin.ac.kr
13 Korean Bible University http://www.bible.ac.kr
14 Chugye University for the Arts https://www.chugye.ac.kr
15 Dongduk Women’s University https://www.dongduk.ac.kr/
16 Dongguk University http://www.dongguk.edu
17 DUKSUNG WOMEN’S UNIVERSITY http://www.duksung.ac.kr
18 Ewha Womans University http://www.ewha.ac.kr
19 Hansung University http://www.hansung.ac.kr
20 Hanyang University http://www.hanyang.ac.kr
21 Hongik University http://en.hongik.ac.kr
22 HanYoungTheological University http://www.hytu.ac.kr
23 Korea University http://www.korea.ac.kr
24 KONKUK UNIVERSITY http://www.konkuk.ac.kr
25 Kookmin University https://english.kookmin.ac.kr
26 Kwangwoon University https://www.kw.ac.kr
27 KYONGGI UNIVERSITY SEOUL CAMPUS http://www.kyonggi.ac.kr
28 Myongji University social science campus http://www.mju.ac.kr
29 Methodist Theological University http://www.mtu.ac.kr
30 Kyung Hee University http://www.khu.ac.kr
31 Presbyterian University & Theological Seminary http://www.puts.ac.kr
32 Seoul Christian University http://www.scu.ac.kr
33 Sungkonghoe University http://eng.skhu.ac.kr
34 Sungkyunkwan University http://www.skku.edu
35 SEOKYEONG UNIVERSITY https://eng.skuniv.ac.kr
36 Sogang University http://www.sogang.ac.kr
37 Sookmyung Women’s University http://e.sookmyung.ac.kr
38 Soongsil University http://eng.ssu.ac.kr
39 Sungshin women’s university http://www.sungshin.ac.kr
40 Seoul Women’s University http://www.swu.ac.kr
41 Sahmyook University http://www.syu.ac.kr
42 Yonsei University http://www.yonsei.ac.kr
43 SANGMYUNG UNIVERSITY https://www.smu.ac.kr

 

Kết quả hình ảnh cho busan

Danh sách các trường Đại học ở thành phố Busan Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY http://www.pknu.ac.kr
2 Busan National University of Education http://eng.bnue.ac.kr
3 Pusan National University http://english.pusan.ac.kr
4 Korea Maritime and Ocean University http://www.kmou.ac.kr
5 Trường dân lập SILLA UNIVERSITY http://en.silla.ac.kr
6 TongMyong University http://english.tu.ac.kr
7 Kyungsung University https://cms1.ks.ac.kr
8 DONGSEO UNIVERSITY http://uni.dongseo.ac.kr
9 Busan University Of Foreign Studies http://www.bufs.ac.kr
10 CATHOLIC UNIVERSITY OF PUSAN https://eng.cup.ac.kr
11 Dong-eui University http://eng.deu.ac.kr
12 Dong-A University http://english.donga.ac.kr
13 Inje University Pusan Campus http://www.inje.ac.kr
14 KOSIN UNIVERSITY http://www.kosin.edu
15 YOUNGSAN UNIVERSITY BUSAN CAMPUS http://www.ysu.ac.kr

Kết quả hình ảnh cho Incheon

 

Danh sách các trường Đại học ở thành phố Incheon Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công GYEONGIN NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION http://sub.ginue.ac.kr
2 Incheon National University http://www.inu.ac.kr
3 Trường dân lập Anyang University Ganghwa Campus http://www.anyang.ac.kr
4 Incheon Catholic University http://iccu.ac.kr/default.php
5 INHA UNIVERSITY http://www.inha.ac.kr
6 Incheon Catholic University Songdo Campus http://art.iccu.ac.kr

 

Danh sách các trường Đại học ở thành phố Gwangju Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập Gwangju National University of Education http://eng.gnue.ac.kr
2 Gwangju Institute of Science and Technology https://www.gist.ac.kr
3 Chonnam National University http://global.jnu.ac.kr
4 Trường dân lập Chosun University http://eng.chosun.ac.kr
5 Kwangju Women’s University http://eng.kwu.ac.kr
6 NAMBU UNIVERSITY http://global.nambu.ac.kr
7 GWANGJU UNIVERSITY http://www.gwangju.ac.kr
8 Honam Unversity https://www.honam.ac.kr
9 Honam Theological University & Seminary http://en.htus.ac.kr
10 KWANGSHIN UNIVERSITY http://www.kwangshin.ac.kr
11 SONGWON UNIVERSITY http://www.songwon.ac.kr

 

Danh sách các trường Đại học ở thành phố Daejeon/Sejong Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập Chungnam National University http://plus.cnu.ac.kr
2 Hanbat National University http://new.hanbat.ac.kr
3 Trường dân lập DAEJEON THEOLOGICAL UNIVERSITY https://www.daejeon.ac.kr
4 DAEJEON CATHOLIC UNIVERSITY http://www.dcatholic.ac.kr
5 DAEJEON UNIVERSITY http://www.dju.ac.kr
6 Eulji University http://eulji.ac.kr
7 Hannam University http://int.hnu.kr
8 Hongik University Sejong Campus http://en.hongik.ac.kr
9 KONYANG UNIVERSITY DAEJEON MEDICAL CAMPUS http://www.konyang.ac.kr
10 Korea Baptist Theological University/Seminary http://eng.kbtus.ac.kr
11 Korea University Sejong Campus http://www.korea.ac.kr
12 MOKWON UNIVERSITY http://www.mokwon.ac.kr
13 PAICHAI UNIVERSITY http://www.pcu.ac.kr
14 woosong University http://english.wsu.ac.kr

 

Danh sách các trường Đại học ở thành phố Ulsan Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập Ulsan National Institute of Science and Technology https://www.unist.ac.kr
2 Trường dân lập UNIVERSITY OF ULSAN http://en.ulsan.ac.kr

 

Danh sách các trường Đại học tại tỉnh Gyeonggi Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập GYEONGIN NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION GYEONGGI CAMPUS http://sub.ginue.ac.kr
2 Hankyong National University http://www.hknu.ac.kr
3 Trường dân lập Ajou University http://www.ajou.ac.kr
4 Anyang University http://www.anyang.ac.kr
5 Asian Center for Theological Studies and Mission http://www.acts.ac.kr
6 Calvin University https://calvin.ac.kr
7 CHA University http://en.cha.ac.kr
8 CHUNG-ANG UNIVERSITY ANSEONG CAMPUS https://neweng.cau.ac.kr
9 DAEJIN UNIVERSITY http://www.daejin.ac.kr
10 DANKOOK UNIVERSITY http://www.dankook.ac.kr
11 Eulji University Seongnam Campus http://eulji.ac.kr
12 Gachon University http://www.gachon.ac.kr
13 HANSEI UNIVERSITY http://www.hansei.ac.kr
14 HANSHIN UNIVERSITY https://www.hs.ac.kr
15 Hanyang University ERICA CAMPUS http://www.hanyang.ac.kr
16 HYUPSUNG UNIVERSITY https://www.uhs.ac.kr
17 Joong-Ang Sangha University https://www.sangha.ac.kr
18 KANGNAM University http://el.kangnam.ac.kr
19 KOREA AEROSPACE UNIVERSITY http://www.kau.ac.kr
20 KOREA POLYTECHNIC UNIVERSITY http://www.kpu.ac.kr
21 KYONGGI UNIVERSITY http://www.kyonggi.ac.kr
22 Kyungdong University Medical Campus http://global.kduniv.ac.kr
23 LUTHER UNIVERSITY http://www.ltu.ac.kr
24 Myongji University natural science campus http://www.mju.ac.kr
25 PYEONGTAEK UNIVERSITY http://english.ptu.ac.kr
26 SEOUL JANGSIN UNIVERSITY http://www.sjs.ac.kr
27 Seoul Theological University http://www.stu.ac.kr
28 Shin gyeong University http://www.sgu.ac.kr
29 SHIN HAN UNIVERSITY http://en.shinhan.ac.kr
30 SHINHAN UNIVERSITY 2nd CAMPUS http://en.shinhan.ac.kr
31 SUNGKYUL UNIVERSITY https://en.sungkyul.ac.kr
32 SUWON CATHOLIC UNIVERSITY http://suwoncatholic.ac.kr
33 Catholic University of Korea http://www.catholic.ac.kr
34 UNIVERSITY OF SUWON http://en.suwon.ac.kr
35 yewon arts university yangju campus http://www.yewon.ac.kr
36 Yong In University http://language.yongin.ac.kr

 

Danh sách các trường Đại học tại tỉnh Gangwon Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập Kangwon National University Samcheok Campus http://foreign.kangwon.ac.kr
2 Chuncheon National University of Education https://www.cnue.ac.kr
3 Kangwon National University http://www.kangwon.ac.kr
4 Gangneung-Wonju National University https://www.gwnu.ac.kr
5 Gangneung-Wonju National University Wonju Campus http://www.gwnu.ac.kr
6 Trường dân lập Hallym University https://english.hallym.ac.kr
7 Catholic Kwandong University http://www.cku.ac.kr
8 Halla University http://www.halla.ac.kr
9 HANZHONG UNIVERSITY http://www.hanzhong.ac.kr
10 Kyungdong University http://global.kduniv.ac.kr
11 Kyungdong University Global Campus http://global.kduniv.ac.kr
12 Kyungdong University Metropol Campus http://global.kduniv.ac.kr
13 SANGJI UNIVERSITY https://www.sangji.ac.kr
14 YONSEI UNIVERSITY WONJU CAMPUS http://www.yonsei.ac.kr

 

Danh sách các trường Đại học tại tỉnh Chungcheongbuk Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập chongju national university of education http://cje.ac.kr
2 Chungbuk National University http://www.chungbuk.ac.kr
3 Korea National University of Education http://en.knue.ac.kr
4 Korea National University of Transportation http://genglish.ut.ac.kr
5 Trường dân lập KONKUK UNIVERSITY GLOCAL CAMPUS https://www.kku.ac.kr
6 JUNGWON UNIVERSITY http://eng.jwu.ac.kr
7 Cheongju University http://cju.ac.kr
8 FAR EAST UNIVERSITY http://www.feu.ac.kr
9 Kkottongnae University http://eng.kkot.ac.kr
10 SEMYUNG UNIVERSITY http://www.semyung.ac.kr
11 SEOWON UNIVERSITY http://www.seowon.ac.kr
12 YOUNGDONG UNIVERSITY http://ydueng.youngdong.ac.kr

 

Danh sách các trường Đại học tại tỉnh ChungcheongNam Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập GONGJU NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION http://gjue.ac.kr
2 Kongju National University http://english.kongju.ac.kr
3 Trường dân lập SEONAM UNIVERSITY ASAN CAMPUS
4 HOSEO University http://hoseo.ac.kr
5 Korea Nazarene University https://cms.kornu.ac.kr
6 SEHAN UNIVERSITY DANGJIN CAMPUS http://www.sehan.ac.kr
7 Namseoul University http://nsu.ac.kr
8 BAEKSEOK UNIVERSITY http://www.bu.ac.kr
9 CHUNGWOON UNIVERSITY http://home.chungwoon.ac.kr
10 SUNMOON UNIVERSITY http://www.sunmoon.ac.kr/intro/
11 JOONGBU UNIVERSITY http://web.joongbu.ac.kr
12 DANKOOK UNIVERSITY CHEONAN CAMPUS http://www.dankook.ac.kr
13 GEUMGANG UNIVERSITY https://www.ggu.ac.kr
14 Hanseo University http://www.hanseo.ac.kr
15 KONYANG UNIVERSITY https://www.konyang.ac.kr
16 Korea University of Technology and Education https://www.koreatech.ac.kr
17 Soonchunhyang University https://homepage.sch.ac.kr
18 SANGMYUNG UNIVERSITY CHEONAN CAMPUS https://www.smuc.ac.kr

 

Danh sách các trường Đại học tại tỉnh GyeongsangBuk Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập CATHOLIC UNIVERSITY OF DAEGU http://global.cu.ac.kr
2 DONGGUK UNIVERSITY GYEONGJU CAMPUS https://web.dongguk.ac.kr
3 Daeshin University http://www.daeshin.ac.kr
4 DAEGU ARTS UNIVERSITY http://www.dgau.ac.kr
5 Daegu Haany University http://english.dhu.ac.kr
6 Daegu University of Foreign Studies http://english.dhu.ac.kr
7 GIMCHEON UNIVERSITY http://www.gimcheon.ac.kr
8 Gyeongju University http://eng.gu.ac.kr
9 Kyungwoon University http://www.ikw.ac.kr
10 KAYA UNIVERSITY GORYEONG CAMPUS http://www.kaya.ac.kr
11 KYUNGIL UNIVERSITY http://eng.kiu.ac.kr
12 Pohang University of Science and Technology http://www.postech.ac.kr
13 DONGYANG UNIVERSITY http://ww2.publishchanger.com
14 Uiduk University http://www.uu.ac.kr
15 Youngnam Theological University and Seminary http://www.ytus.ac.kr
16 Yeungnam University http://www.yu.ac.kr
17 Daegu University https://eng.daegu.ac.kr
18 Handong Global University https://www.handong.edu

 

Danh sách các trường đại học ở Tỉnh JeollaBuk

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập KUNSAN NATIONAL UNIVERSITY http://en.kunsan.ac.kr
2 Chonbuk National University http://jbnu.ac.kr
3 JEONJU NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION http://eng.jnue.kr
4 Trường dân lập WOOSUK UNIVERSITY https://www.woosuk.ac.kr
5 Hanil University  and Presbyterian Theologycal Seminary http://www.hanil.ac.kr
6 howon university https://www.howon.ac.kr
7 Jesus University https://www.jesus.ac.kr
8 Jeonju University http://www.jj.ac.kr
9 SEONAM UNIVERSITY http://www.seonam.ac.kr
10 Wonkwang University http://eng.wku.ac.kr
11 yewon arts university http://www.yewon.ac.kr

 

Danh sách các trường Đại học tại tỉnh jeollaNam Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập Mokpo National University http://mokpo.ac.kr
2 Mokpo National Maritime University http://www.mmu.ac.kr
3 SUNCHON NATIONAL UNIVERSITY http://eng.sunchon.ac.kr
4 Chonnam National University Yeosu Campus http://global.jnu.ac.kr
5 Trường dân lập SEHAN UNIVERSITY http://www.sehan.ac.kr
6 CHODANG UNIVERSITY http://en.cdu.ac.kr
7 DONGSHIN UNIVERSITY https://www.dsu.ac.kr
8 Gwangju Catholic University http://www.gjcatholic.ac.kr
9 Hallyo University http://www.hanlyo.ac.kr
10 Mokpo Catholic University http://www.mcu.ac.kr
11 Youngsan University of Seon studies www.youngsan.ac.kr

 

Danh sách các trường Đại học tại tỉnh GyeongsangNam Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập Gyeongnam National University of science and Technology http://www1.gntech.ac.kr
2 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY http://eng.gnu.ac.kr
3 Chinju National Uinversity of Education http://www.cue.ac.kr
4 Changwon National University http://eng.changwon.ac.kr
5 Trường dân lập CHANGSHIN UNIVERSITY http://eng.cs.ac.kr
6 INTERNATIONAL UNIVERSITY OF KOREA http://www.iuk.ac.kr
7 Busan Presbyterian University http://www.bpu.ac.kr
8 Inje University http://www.inje.ac.kr
9 KAYA UNIVERSITY http://www.kaya.ac.kr
10 kyungnam university http://ipsi.kyungnam.ac.kr
11 YOUNGSAN UNIVERSITY http://www.ysu.ac.kr

 

Danh sách các trường Đại học tại tỉnh đảo Jeju Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập Jeju National University http://www.jejunu.ac.kr
2 Trường dân lập Jeju International University http://www.jeju.ac.kr