* Website chính thức về Du học Hàn Quốc của ICOGroup

Đến hẹn lại lên… ICOGroup tìm kiếm ứng viên Học bổng toàn phần Chính phủ Hàn Quốc Kỳ T3/2022

Chương trình học bổng toàn phần của Chính phủ Hàn Quốc dành cho bậc đại học được xây dựng với mục tiêu cung cấp cơ hội học tập tại các cơ sở giáo dục đại học ở Hàn Quốc cho sinh viên quốc tế để lấy bằng Cử nhân. Nhằm góp phần thúc đẩy trao đổi quốc tế trong giáo dục và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam, thông qua Viện giáo dục quốc tế (NIIED) trực thuộc Bộ giáo dục Hàn Quốc.

Với uy tín lâu năm trong việc hợp tác quốc tế về hệ thống giáo dục với Hàn Quốc và là đơn vị duy nhất của Việt Nam từ năm 2016 đến nay đã có 4 học sinh vinh dự được nhận suất học bổng này. Năm 2022, ICOGroup tiếp tục được phía Hàn Quốc ủy quyền tuyển ứng viên tham gia chương trình học bổng toàn phần của chính phủ Hàn Quốc năm 2022 tại Việt Nam.

📌 GIÁ TRỊ GÓI HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CỦA CHÍNH PHỦ HÀN QUỐC TRÊN 2 TỶ ĐỒNG

1️⃣ 𝑉𝑒́ 𝑚𝑎́𝑦 𝑏𝑎𝑦: 𝐻𝑎𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 (đ𝑒̂́𝑛 𝐻𝑎̀𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑣𝑒̂̀ 𝑞𝑢𝑒̂ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 đ𝑎̃ 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢́𝑐 𝑘ℎ𝑜́𝑎 ℎ𝑜̣𝑐)
2️⃣ 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑐𝑎̉𝑛ℎ: 200.000 𝐾𝑅𝑊 (𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 3,86 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑣𝑛đ) – 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂́𝑝 1 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝐻𝑎̀𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑙𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂̀𝑢
3️⃣ 𝑇𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 𝑝ℎ𝑖́: 900.000 𝐾𝑅𝑊/𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 (𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 17,3 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑣𝑛đ)
4️⃣ 𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐻𝑎̀𝑛: 𝐻𝑜̣𝑐 𝑝ℎ𝑖́ 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑔𝑜̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̃ (1 𝑛𝑎̆𝑚)
5️⃣ 𝐻𝑜̣𝑐 𝑝ℎ𝑖́: Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̀𝑖 𝑡ℎ𝑜̣ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 (𝑁𝐼𝐼𝐸𝐷 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑡𝑜̂́𝑖 đ𝑎 5 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝐾𝑅𝑊 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑖́ 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑞𝑢𝑎́ 𝑠𝑒̃ 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 Đ𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑟𝑎̉). 𝑀𝑖𝑒̂̃𝑛 100% 𝑝ℎ𝑖́ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 ℎ𝑜̣𝑐
6️⃣ 𝐵𝑎̉𝑜 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑦 𝑡𝑒̂́ 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑑𝑎̂𝑛
7️⃣ 𝑇𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑎̂́𝑝 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ: 100.000 𝐾𝑅𝑊 (𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 1,93 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑣𝑛đ) 1 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜́𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑣𝑒̂̀ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑜̛̉ 𝐻𝑎̀𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑛𝑎̀𝑦
8️⃣ 𝑇𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐻𝑎̀𝑛: 100.000 𝐾𝑅𝑊/1 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 (𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 1,93 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑣𝑛đ). 𝐾ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐ℎ𝑖̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑎𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝐺𝐾𝑆 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑇𝑂𝑃𝐼𝐾 𝑐𝑎̂́𝑝 5 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 6 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑙𝑒̣̂ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘𝑦̀ 𝑡ℎ𝑖

✅ ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN
1️⃣ 𝑪𝒐𝒏 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊
– Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc sinh viên đang học Cao đẳng, Đại học chưa tốt nghiệp có độ tuổi từ 18 đến 25 (sinh từ 01/03/1997 đến 28/02/2003), có nguyện vọng muốn học Đại học chuyên ngành khoa tự nhiên, kỹ thuật, khối ngành kiến trúc, Y khoa tại Hàn Quốc
– Ngoại hình ưa nhìn, hạnh kiểm tốt, tác phong nhanh nhẹn, độc lập, sáng tạo
– Có đủ điều kiện sức khỏe về thể chất và tinh thần (không bị viêm phổi, lao)
– Không có người thân sống bất hợp pháp tại Hàn Quốc (Bố, mẹ, anh chị em ruột)
2️⃣ 𝑯𝒐̣𝒄 𝒍𝒖̛̣𝒄
– Điểm trung bình (GPA) học bạ cả 6 kỳ THPT đều đạt trên 8.0
– Có chứng nhận học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên
– Có trình độ tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương
3️⃣ 𝑼̛𝒖 𝒕𝒊𝒆̂𝒏 (𝒏𝒆̂́𝒖 𝒄𝒐́)
– Đã từng tham gia và có chứng nhận phong trào đoàn thể, xã hội
– Có giấy báo đỗ đại học
– Ưu tiên ứng viên biết tiếng Hàn Topik 3 trở lên
– Giấy chứng nhận gia đình hộ nghèo

🌐 Xem thêm BÁO CHÍ NÓI GÌ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ HÀN QUỐC CỦA ICOGROUP
🔖 Năm 2020: https://vtv.vn/…/du-hoc-sinh-icogroup-am-hoc-bong-toan…
🔖 Năm 2019: https://dantri.com.vn/…/du-hoc-sinh-viet-nam-xuat-sac…?
🔖 Năm 2017+2016: http://duhochanico.edu.vn/du-hoc-sinh-icogroup-nhan-hoc…/

———————🇰🇷🇰🇷🇰🇷———————-
📌 𝐈𝐂𝐎𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 – 𝐍𝐨̛𝐢 𝐭𝐚̣𝐨 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢
🌐 Website: duhochanico.edu.vn
☎️ Tổng đài miễn phí: 1800 8105
📞 Hotline: 0968 005 688 / 0329 013 013
#duhoc #hanquoc #icogroup #icoedu