* Website chính thức về Du học Hàn Quốc của ICOGroup

Gửi cả tuổi trẻ, thanh xuân đến Hàn Quốc… Thật xứng đáng!!!

Sau 3 kỳ học tập tại xứ sở kim chi… Du học sinh 𝐁𝐮̀𝐢 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̉𝐨 nhà ICOGroup đã xuất sắc đạt 𝐓𝐨𝐩𝐢𝐤 𝟓
Em bay kỳ 𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟎 Trường đại học 𝐒𝐞𝐨𝐮𝐥𝐭𝐞𝐜𝐡.
❓ 𝑯𝑨̀𝑵 𝑸𝑼𝑶̂́𝑪 𝑪𝑶́ 𝑻𝑯𝑼̛̣𝑪 𝑵𝑯𝑼̛ 𝑴𝑶̣̂𝑻 𝑮𝑰𝑨̂́𝑪 𝑴𝑶̛ 🇰🇷🇰🇷🇰🇷
💁‍♀️ “Đ𝘰̂́𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘰̂𝘪 𝘏𝘢̀𝘯 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 𝘵𝘶𝘺𝘦̣̂𝘵 𝘩𝘰̛𝘯 𝘤𝘢̉ 𝘨𝘪𝘢̂́𝘤 𝘮𝘰̛. 𝘛𝘰̂𝘪 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢́ 𝘣𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̆̉𝘯𝘨. 𝘛𝘰̂𝘪 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘶̛̉ 𝘵𝘩𝘢́𝘤𝘩. 𝘛𝘰̂𝘪 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘰̣𝘵 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘮𝘢̆́𝘵, 𝘴𝘶̛̣ 𝘩𝘰̛̀𝘯 𝘵𝘶̉𝘪 𝘷𝘢̀ 𝘩𝘰̛𝘯 𝘤𝘢̉ 𝘵𝘰̂𝘪 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘵𝘩𝘢̆́𝘯𝘨…
𝘒𝘩𝘢́ 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘤𝘶𝘯𝘨 𝘣𝘢̣̂𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘮𝘢̀ 𝘵𝘰̂𝘪 đ𝘢̃ 𝘵𝘳𝘢̉𝘪 𝘲𝘶𝘢 𝘰̛̉ 𝘯𝘰̛𝘪 đ𝘢̂𝘺. 𝘊𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘰̛̉ 𝘏𝘢̀𝘯 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 𝘬𝘩𝘰́ 𝘬𝘩𝘢̆𝘯 𝘭𝘢̆́𝘮. 𝘕𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘵𝘰̂𝘪 đ𝘢̃ 𝘭𝘰̛́𝘯 𝘥𝘢̂̀𝘯 𝘭𝘦̂𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘵𝘶̛̀ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰́ 𝘬𝘩𝘢̆𝘯 đ𝘰́. 𝘛𝘰̂𝘪 đ𝘢̃ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘭𝘢̀𝘮 𝘴𝘢𝘰 đ𝘦̂̉ 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘪 𝘷𝘢̀ 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘰̛̉ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘮𝘰̂𝘪 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘮𝘰̛́𝘪.
𝘛𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤 đ𝘰́ 𝘵𝘰̂𝘪 đ𝘢̃ 𝘬𝘩𝘰́𝘤 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶, 𝘤𝘰́ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘭𝘶́𝘤 𝘵𝘰̂𝘪 𝘴𝘶𝘺 𝘴𝘶̣𝘱, 𝘵𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘣𝘰̉ 𝘥𝘰̛̉ 𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘮𝘰̛, 𝘣𝘰̉ 𝘥𝘰̛̉ 𝘵𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘭𝘢𝘪 đ𝘢̂̀𝘶 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘵𝘦̂́. 𝘕𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘶 𝘮𝘰̂̃𝘪 𝘨𝘪𝘢̂́𝘤 𝘯𝘨𝘶̉, 𝘵𝘰̂𝘪 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘵𝘪̉𝘯𝘩 𝘥𝘢̣̂𝘺, 𝘵𝘰̂𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘪̃ 𝘷𝘦̂̀ 𝘣𝘰̂́ 𝘮𝘦̣, 𝘵𝘰̂𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘪̃ 𝘷𝘦̂̀ 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘶 𝘯𝘢̀𝘺, 𝘵𝘰̂𝘪 đ𝘢̃ 𝘷𝘶̛𝘰̛̣𝘵 𝘲𝘶𝘢 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰́ 𝘬𝘩𝘢̆𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘨𝘪𝘢𝘪 đ𝘰𝘢̣𝘯 đ𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘪𝘦̂𝘯 đ𝘪 𝘥𝘶 𝘩𝘰̣𝘤 𝘏𝘢̀𝘯 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 𝘷𝘢̀ 𝘣𝘢̆́𝘵 đ𝘢̂̀𝘶 𝘨𝘢̣̆𝘵 𝘩𝘢́𝘵 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘢́𝘪 𝘯𝘨𝘰̣𝘵 đ𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘪𝘦̂𝘯.
𝘉𝘢̂𝘺 𝘨𝘪𝘰̛̀, 𝘵𝘰̂𝘪 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘳𝘢 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 đ𝘪̣𝘯𝘩 đ𝘪 𝘥𝘶 𝘩𝘰̣𝘤 𝘏𝘢̀𝘯 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘵 đ𝘶́𝘯𝘨 đ𝘢̆́𝘯. 𝘏𝘢̀𝘯 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 𝘯𝘩𝘶̛ 1 𝘨𝘪𝘢̂́𝘤 𝘮𝘰̛… 𝘕𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘨𝘪𝘢̂́𝘤 𝘮𝘰̛ 𝘮𝘢̀𝘶 𝘩𝘰̂̀𝘯𝘨, 𝘮𝘢̀ 𝘭𝘢̀ 𝘨𝘪𝘢̂́c 𝘮𝘰̛ 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘵𝘦̂́.”